Tag Archives: เทคนิคการสื่อสารเรื่องเพศ

sexual-communication-techniques-understanding-and-accessing-families

เทคนิคการสื่อสารเรื่องเพศอย่างเข้าใจและเข้าถึงคนในครอบครัว

การพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว การสื่อสารที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่น ในทางกลับกันถ้าได้รับการสื่อสารทางลบอยู่เสมอ จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ต่อต้านคำตักเตือน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาได้