Tag Archives: เด็ก ความสูง

height kids (1)

ลูกเตี้ย.. ผิดปกติไหมนะ?

ด้วยสภาพสังคม ค่านิยม วิถีการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เป็นตัวเอื้อให้คนไทยในรุ่นนี้ตัวสูงใหญ่ทัดเทียมชนชาติตะวันออก ทำให้คนที่ตัวเล็กหรือตัวเตี้ยดูจะเสียเปรียบและขาดโอกาสในหลายด้าน