Tag Archives: ฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดสูง

9-warning-signs-thyroid-toxic

9 สัญญาณเตือน “ไทรอยด์เป็นพิษ”

“ฮอร์โมนไทรอยด์” เป็นฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยควบคุมกระบวนการเผาผลาญ และการใช้พลังงานต่างๆ ภายในร่างกาย ทั้งนี้ ถ้าร่างกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงขึ้น จะทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากขึ้น เสมือนร่างกายทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา หรือที่เรียกว่า “ไทรอยด์เป็นพิษ”