Tag Archives: มะเร็งในไทย

ways_to_encourage_yourself_to_face_cancer

8 แนวทาง “ให้กำลังใจตัวเอง” หากต้องเผชิญมะเร็ง

สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วย มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย โดยแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 130,000 ราย และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่า 60,000 ราย แนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง ถึงประมาณ 3.5% ต่อปี