Tag Archives: ป้องกันความเสี่ยงโรคมะเร็ง

Abstract blur People surrounding Siam station in Bangkok

“มะเร็ง” คร่าชีวิตคนไทยอันดับ 1 ไม่อยากเสี่ยง ต้องป้องกัน

จากสถิติพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย รองลงมา คือ อุบัติเหตุ และ โรคหัวใจ ซึ่งจากกระทรวงสาธารณสุข ยังพบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย คำถามคือ เราสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้อย่างไร??