Tag Archives: ปลาไทล์ฟิช

five-types-of-fish-that-pregnant-women-breastfeeding-should-not-eat

ปลา 5 ชนิดที่หญิงท้อง-ให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน!

อาหารที่มีประโยชน์ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ ตรงกันข้ามอาหารที่มีสารพิษแฝงอยู่ย่อมสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ ยิ่งหญิงตั้งครรภ์ด้วยแล้ว ไม่เพียงส่งผลต่อตัวคุณแม่ ยังอันตรายต่อทารกในครรภ์ รวมถึงทารกน้อยที่กินนมแม่อีกด้วย และนี่คือ ปลา 5 ชนิดที่หญิงท้อง-ให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยง!!