Tag Archives: การเรียนรู้

4-psychiatric-diseases-that-affect-childrens-learning

4 โรคทางจิตเวช ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

วัยเด็กคือวัยของการเรียนรู้ การเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างสมวัยจะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้ไอคิวไม่ถูกพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ผู้นำที่เข้มแข็ง (3)

7 ข้อสู่การเรียนรู้ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง

บางคนไม่ได้เกิดมาเป็นผู้นำโดยกำเนิด แต่การเรียนรู้ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งสามารถบ่มเพาะได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา หรือทางลัดคือทำตามแนวทางของผู้ที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน

dajda302021

รู้ได้อย่างไร…. หนูเป็นโรค LD?

หรือโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ไม่มีโรคแทรกซ้อนทางด้านร่างกาย แต่จะทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนา การเรียนรู้เฉพาะด้าน ซึ่งพบกับเด็กตั้งแต่แรกเกิด และไม่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคนี้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

5 วิธีพื้นฐานสร้างลูกฉลาด (3)

5 วิธีพื้นฐานสร้างลูกฉลาด

ความฉลาดของลูก ไม่ใช่เฉพาะความฉลาดทางวิชาการหรือทางสมองเท่านั้น ( IQ ) แต่ลูกยังต้องมีความลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ด้วย ลูกจึงจะเติบโตมาเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขและประสบความสำเร็จค่ะ