Tag Archives: การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น

risk-behaviors-in-teens-how-to-prevent

พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น พร้อมวิธีป้องกัน!

พฤติกรรมที่นำมาหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตทำให้ร่างกายเป็นอันตราย สูญเสียหน้าที่ ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติหรือเสียชีวิต เพื่อให้วัยรุ่นผ่านพ้นช่วงวัยไปได้อย่างราบรื่น ตัววัยรุ่นและสมาชิกในครอบครัวควรทำความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงนี้พร้อมป้องกันค่ะ