รวม 4 สิทธิประกันสังคมที่มีไว้เพื่อหญิงตั้งครรภ์

0

ผู้ประกันตนหลายคนจ่ายค่าประกันสังคมมานานนมแต่ใช้สิทธิแทบจะนับครั้งได้ เหตุเพราะไม่ได้ใส่ใจจนทำให้ต้องเสียเงินซ้ำซ้อน ทั้งที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้จากสิทธิประกันสังคม โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้หลายกรณีทีเดียว ถ้าไม่อยากพลาด มาดูซิว่าสิทธิประกันสังคมที่มีไว้เพื่อหญิงท้องมีอะไรบ้าง?

include-social-security-benefits-for-pregnant-women

1.ค่าฝากครรภ์

ประกันสังคมจ่ายค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 1,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด คือ ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 500 บาท ครั้งที่ 2 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์  แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 300 บาท ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 200 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ : มีหลักฐานการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง โดยสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร

2.ค่าสิทธิการลาคลอด

มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วันสำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ : จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานนี้

3.ค่าคลอดบุตร

ประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ : จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

ส่วนกรณีแท้งบุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายและเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้ เนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดหรือไม่ถือเป็นกรณีคลอดบุตร

4.ค่าสงเคราะห์บุตร

ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ :  ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน


หากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่จะได้รับ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัด หรือ สายด่วน 1506 นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *