เช็คสิทธิประโยชน์ “บัตรทอง” สำหรับเด็กไทย

0

เด็กไทยเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงจัดชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ เติบโตเป็นประชากรคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

Happy loving family

สิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลสำหรับคนไทย มี  3  ระบบใหญ่ คือ…

  1. สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
  2. สิทธิประกันสังคม
  3. สิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือที่รู้จักกันในนาม “สิทธิ 30 บาท” หรือ “สิทธิบัตรทอง”

โดยล่าสุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยครอบคลุมการดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา ทารกแรกเกิดจนถึงเด็กปฐมวัย ทั้งด้านการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางค่าใช้จ่ายสูง และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่มวัย คือ กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี และกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0 – 5 ปี

สิทธิประโยชน์จะรวมถึงทารกที่อยู่ในครรภ์ โดยจะได้รับการดูแลตั้งแต่มารดาเข้ารับการฝากครรภ์ในครั้งแรก และต่อเนื่องตามระบบฝากครรภ์คุณภาพจนถึงคลอด มีการประเมินความเสี่ยงของครรภ์ การให้วัคซีนและยาต่าง ๆ  และเมื่อคลอดทารกจะได้รับวิตามินและวัคซีนต่าง ๆ การคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ และการส่งเสริมให้กินนมแม่

จากนั้นจึงเน้นที่การตรวจพัฒนาต่างๆ ของเด็ก เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัย อาทิ การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค การให้วัคซีน

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี

เน้นการดูแลสุขภาพอนามัยโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 หากเด็กไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนจะได้รับในช่วงนี้ ส่วนเด็กที่ได้รับวัคซีนมาแล้วตามช่วงอายุจะได้รับการกระตุ้นเพิ่มเติม อาทิ วัคซีนป้องกันวัณโรค คอตีบ บาดทะยัก โรคโปลิโอ หัด หัดเยอรมัน และคางทูม วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ได้รับการตรวจคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจะได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก

แต่ในกรณีพบว่าเด็กมีโลหิตจางจากโรคอื่นๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย หากเป็นชนิดรุนแรงจะได้รับการส่งต่อเพื่อรักษา นอกจากนี้ เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 ทุกคนยังได้รับการคัดกรองและตรวจสุขภาพที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่แก้ไขให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ การคัดกรองเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ การตรวจสุขภาพช่องฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน


 

ทั้งนี้ กรณีที่พบเด็กมีภาวะผิดปกติ เช่น อ้วนหรือผอมไป มีปัญหาสายตา คุณครูจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพได้ทันเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *