ข้อควรรู้ในการดูแลสุขภาพเบบี๋วัยแรกเกิดถึง 5 ขวบ

0

เด็กแรกวัยทารกย่อมต้องการพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ปกป้อง คุ้มครอง ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพราะการอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพจะส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพในเช่นกัน หนึ่งในเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องใส่ใจอย่างยิ่ง คือ การดูแลสุขภาพของเจ้าตัวเล็กให้แข็งแรงสมวัย!

คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับพ่อแม่เด็กอายุ 0-5 ปี โดย กรมอนามัย ได้กล่าวถึง หลักการดูแลสุขภาพของเบบี๋วัยแรกเกิดถึง 5 ขวบ สรุปความเป็น ข้อควรรู้ในการดูแลสุขภาพเบบี๋วัยแรกเกิดถึง 5 ขวบ ได้ดังนี้

facts_about_health_care_for_newborn_to_5_years_old

  1. เด็กวัย 0 – 2 ปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตของเด็กขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน ภาวะโภชนาการโรคทางกาย และสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู
  1. เด็กวัย 0 – 2 ปีมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การเจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุแตกต่างกัน โดยในช่วงแรกเกิด วัยทารก เด็กจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การติดตามการเจริญเติบโตในเด็กเล็ก ใช้การวัดความยาว ชั่งน้ำหนัก และวัดเส้นรอบศีรษะ เป็นต้น
  1. อาหารเป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-2 ปี การให้อาหารนอกจากช่วยให้มีชีวิตรอด เจริญเติบโตและพัฒนาตามศักยภาพยังช่วยให้เด็กแข็งแรง และมีสุขภาพดีในวัยเด็ก
  1. การเลือกอาหารที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และข้อจำกัดทางสรีรวิทยาของทารก เช่น การย่อยอาหาร และการทำงานของไต
  1. นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารกในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต และควรให้นมแม่ร่วมกับอาหารที่เหมาะสมตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพลูกและแม่อย่างเต็มที่
  1. เด็กวัย 3 – 5 ปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต อาหารเป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 3-5 ปี การได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และมีปริมาณที่เหมาะสมมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกส่วนของร่างกายและสมอง

ทั้งนี้ การที่พ่อแม่มีความรู้เรื่องการสังเกตความผิดปกติ และปัญหาที่พบบ่อยในเด็กอายุ 0-5 ปี จะช่วยป้องกัน และแก้ไขสิ่งที่มาบั่นทอนพัฒนาการการเจริญเติบโตและสุขภาพของเด็กวัยนี้ได้ในเบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *