เคล็ดลับดับร้อนด้วย น้ำแข็ง + ไอศกรีม อย่างปลอดภัย

0

เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนของบ้านเราคนส่วนใหญ่จึงนิยมดื่มน้ำใส่น้ำแข็งน้ำ ทั้งน้ำเปล่าน้ำอัดลม เครื่องดื่มเย็นต่างๆ รวมถึงไอศกรีม เพื่อดับกระหายคลายร้อนแต่การบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง หรือไอศกรีมที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเก็บไม่ดี อาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจุลินทรีย์จนนำไปสู่โรคอุจจาระร่วงได้

5 เคล็ดลับเพื่อดับร้อนด้วย “น้ำดื่ม-น้ำแข็ง-ไอศกรีม” อย่างปลอดภัย

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99

1. การเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด

ให้ดูฉลากที่มีข้อความบอกชื่อน้ำดื่ม ผู้ผลิต สถานที่ตั้ง ปริมาตรสุทธิ เครื่องหมาย อย. และเลขทะเบียน ก็ถือว่าเป็นน้ำดื่มที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานและปลอดภัย ส่วนน้ำแข็งให้สังเกตรายละเอียดบนฉลาก ดูเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีผลิต หรือวันหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต และข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้”

2. สำรวจลักษณะทางกายภาพ

เอาให้ชัวร์ก่อนรับประทาน โดยลักษณะของไอศกรีมต้องสะอาด ไม่มีสี กลิ่น รส ผิดปกติ และไม่เหลว หรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้วส่วนน้ำดื่มและน้ำแข็งต้องไม่มีสี กลิ่น ความขุ่น ค่าความเป็นกรดด่างรวมทั้งค่าทางเคมีต้องได้มาตรฐาน

3. ภาชนะบรรจุ

ควรเลือกเครื่องดื่มซึ่งบรรจุในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรก และไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ น้ำที่บรรจุอยู่ในภาชนะต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น หรือรสที่ผิดปกติ

4. ดูการเก็บอุปกรณ์

สำหรับน้ำแข็งหลอดตักขายตามร้านค้าที่ไม่มีฉลาก จึงควรสังเกตสถานที่เก็บน้ำแข็งว่า อยู่ในที่สะอาดเหมาะสมหรือไม่ ห้ามใช้แกลบ ขี้เลื่อย กระสอบ กาบมะพร้าว เสื่อ ในการห่อหรือปกคลุมน้ำแข็งเด็ดขาด ภาชนะที่ใส่น้ำแข็งต้องถูกสุขลักษณะไม่ปนเปื้อนกับอาหารต้องสะอาดไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคสถานที่เก็บรักษาน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายต้องสะอาดและมีระดับสูงกว่าทางเดิน

5. สำรวจสุขลักษณะของผู้ขายด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ การแต่งกาย อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงภาชนะที่ใส่ไอศกรีมก็ต้องสะอาดด้วย


 

เช็คให้ดีก่อนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม อย่ามองว่าเป็นเรื่องเสียเวลา อากาศร้อนๆ อย่างนี้ เชื้อโรคต่างๆ ปนเปื้อนได้ง่าย หากไม่ระวัง อาจทำให้ท้องร่วงได้ง่ายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *