อันตราย! “ทำฟันปลอมเถื่อน” เสี่ยงเกิดติดเชื้อในช่องปาก

0

ปัญหาเหงือกจ๋าฟันลาก่อน… ทำให้หลายคนเลือกเติมความมั่นใจด้วยการใส่ฟันปลอม แต่ครั้นจะไปรับบริการใส่ฟันปลอมที่โรงพยาบาลก็เสียดายเงิน บางคนจึงเลือกไปรับบริการทำฟันปลอมเถื่อนตามตลาดนัดแผงลอยริมถนนเพราะราคาถูกแสนถูก แถมยังบริการรวดเร็วฉับไว แต่รู้หรือเปล่าคุณอาจได้ขอแถมเป็นแผลเรื้อรัง ไปจนถึงติดเชื้อในช่องปากได้นะ!

การใช้บริการรับทำฟันปลอมเถื่อนเหล่านี้อาจเกิดการติดเชื้อ หรือการเกิดโรคในช่องปาก เนื่องจากสถานที่ทำฟันปลอมเถื่อนไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข สถานที่มักไม่สะอาดตามสุขอนามัยที่ดี เครื่องมือที่ใช้อาจไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้งานในผู้รับบริการแต่ละคน อีกทั้งผู้ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์ จึงขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะและไม่ทราบขั้นตอนรวมถึงวิธีการในการทำฟันปลอมที่ถูกต้อง รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทำฟันปลอมไม่เหมาะสม มักเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาด ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อกับอวัยวะในช่องปาก

Repair of the upper jaw prosthesis insertion

อันตรายที่อาจเกิดจากการทำฟันปลอมเถื่อนมีหลายรูปแบบ เช่น การออกแบบฟันที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อฟันซี่ใดซี่หนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไป ทำให้ฟันซี่ที่แข็งแรงกลายเป็นฟันที่อ่อนแอ เกิดการโยก สึกกร่อน และหัก รวมทั้งอาจเกิดการสบฟันที่ผิดปกติ เกิดแผลจากการสบของฟันบริเวณลิ้น หรือกระพุ้งแก้ม และลุกลามกลายเป็นแผลเรื้อรัง ทั้งนี้ การใส่ฟันปลอมโดยไม่เตรียมช่องปากที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักทันตกรรม เช่น ไม่อุดฟันซี่ที่ผุ ขูดหินปูน รักษารากฟัน หรือถอนฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ เมื่อเกิดปัญหาหลังการทำแล้ว การแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติจะเป็นไปด้วยความลำบาก

ฟันปลอมจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่ง หากต้องการทำฟันปลอมควรขอคำแนะนำและรักษาจากทันตแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยถูกต้อง เช่น โรงพยาบาล หรือคลินิกทำฟัน เพื่อจะได้รับการดูแลและคำแนะนำจากทันตแพทย์ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมช่องปากจนถึงหลังจากใส่ฟันปลอมเรียบร้อยแล้ว

รวมไปถึงเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี และควรหาข้อมูลของทันตแพทย์และสถานพยาบาลที่จะเข้ารับบริการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของทันตแพทยสภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *